Kategoria

Prawo cywilne
Eksmisja z mieszkania - prawne konsekwencje
Eksmisja z mieszkania rozpoczyna się od wystąpienia z odpowiednim wnioskiem. Konieczne jest, by zrobiła to uprawniona do tego strona. Postępowanie eksmisyjne może rozpocząć się od wystąpienia z pozwem o eksmisję. Inne możliwości to wystąpienie z pozwem o nakazanie sprzedaży mieszkania na drodze licytacji lub wszczęcie egzekucji zobowiązania. W artykule przytaczamy informacje dotyczące eksmisji z mieszkania...
Read More
Podział majątku w konkubinacie
Jakie prawa mają byli konkubenci po ustaniu konkubinatu? Czy polskie prawo przewiduje specjalny rodzaj dziedziczenia wobec osób, które żyjących w takich związkach? W poniższym artykule sprawdzamy, jak przebiega podział majątku w konkubinacie. Polskie prawo nie zawiera dokładnej definicji konkubinatu. Uznaje się, że konkubinat jest nieformalnym związkiem dwojga osób. Konkubenci nie usankcjonowali swojego stanu jako małżeństwo....
Read More
Udostępnianie dokumentacji medycznej i jej prowadzenie
Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej stanowi jeden z elementów działalności lekarskiej. Dokumentacja ta jest kluczowa, by możliwe było realizowanie usług na jak najwyższym poziomie. Właściwe dokumentowanie czynności związanych ze stanem zdrowia pacjenta jest obowiązkiem wynikającym z prawa. Stanowi formę zbierania i przekazywania informacji istotnych dla procesu leczenia. Dokumentacja medyczna jest źródłem informacji o pacjencie. Przechowywanie...
Read More
Zgoda domniemana na przeszczep organów
Zgoda domniemana stanowi rodzaj zgody na czynności medyczne. Stosuje się ją w przypadku przeszczepów od osób zmarłych. Przeszczepianie narządów każdego roku stanowi procedurę, która ratuje życie tysięcy osób. Mimo rosnącej świadomości na temat możliwości uratowania w ten sposób życia, cały czas w kolejkach na przeszczep czekają setki osób. Przeszczep narządów jest dla nich jedyną nadzieją....
Read More
Naruszenie tajemnicy korespondencji
Naruszenie tajemnicy korespondencji jest jednym z przestępstw przeciwko ochronie informacji. Jak wynika ze statystyk policji, z roku na rok zwiększa się liczba stwierdzonych przestępstw dotyczących naruszenia korespondencji. W 2016 roku wszczęto 3401 postępowań. W 2718 przypadkach stwierdzono, że do naruszenia korespondencji faktycznie doszło. Kwestie dotyczące tajemnicy korespondencji uregulowano w art. 267 Kodeksu Karnego. Zawarto je...
Read More
Pytania na rozmowie rekrutacyjnej
Pierwszym etapem rekrutacji jest najczęściej przesłanie odpowiednich dokumentów, drugim zaś spotkania z wybranymi kandydatami, podczas których dobiera się odpowiednią do stanowiska osobę. Planujesz powiększenie swojej firmy o kolejnego pracownika? Szukasz zatrudnienia i przygotowujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej? Z artykułu dowiesz się jakie pytania na rozmowie rekrutacyjnej są uzasadnione, a jakie nie powinny na niej paść. ...
Read More
Zasady współżycia społecznego
Zasady współżycia społecznego to rodzaj klauzuli prawnej stosowanej w prawie polskim. Odnosi się do powszechnie uznawanych norm. Zasady współżycia społecznego to normy obyczajowe, a także moralne i etyczne, które panują w danym społeczeństwie. Pojęcie to jest klauzulą generalną. Jest to zatem zwrot niedookreślony, który odsyła do pozaprawnych ocen. Przeciwieństwo zwrotów niedookreślonych to zwroty dookreślone, w...
Read More
Umowa ustna w polskim prawie
Prawo polskie dopuszcza możliwość zawierania umów w formie ustnej. Umowa ustna to zobowiązanie się do podjęcia określonych działań podczas rozmowy. W jaki sposób jednak dochodzi się swoich praw w sytuacji zawarcia umowy w taki właśnie sposób? W kontekście informacji dotyczących zawierania umów warto wspomnieć o zawartej w prawie cywilnym zasadzie swobody umów. Regulacje jej dotyczące...
Read More
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej
Upadłość konsumencka jest redukcją lub umorzeniem zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka występuje w przypadku istnienia niezawinionej niewypłacalności. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest rozwiązaniem stosunkowo nowym. Ze względu na to cały czas powstają przepisy, które korygują pewne regulacje jej dotyczące. Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej są stopniowo liberalizowane. Wiedza na temat upadłości konsumenckiej...
Read More
Bezpodstawne wzbogacenie - dowiedz się, na czym polega!
Bezpodstawne wzbogacenie się stanowi jeden z tytułów Kodeksu Cywilnego. Jest to jedno ze źródeł odpowiedzialności cywilnej. Instytucja ta ma korzenie w rzymskim prawie cywilnym. Pojawiła się jednak w czasach nowożytnych. Obecnie regulacje dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia znajdują się w artykułach od 405 do 414. Zanim regulacje zawarto w Kodeksie Cywilnym, były one w uchylonym w 1965...
Read More
1 2 3