Reprezentacja obcokrajowców przed sądami i organami administracji państwowej

  • pomoc w uzyskaniu oraz przedłużaniu okresu ważności wiz,
  • pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • pomoc w uzyskaniu statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany, azylu,
  • prowadzenie spraw dotyczących udzielenia zgody na pracę na terenie Polski.