Prawo cywilne

Obsługa spraw z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in.:

 • dochodzenie odszkodowań na etapie przedsądowym i sądowym,
 • reprezentacja procesowa przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, (również przedprocesowa analiza roszczeń),
 • prowadzenie negocjacji ugodowych oraz opiniowanie i sporządzanie projektów ugód zarówno sądowych jak i pozasądowych,
 • opiniowanie, negocjowanie oraz konstruowanie umów:
  1. umów sprzedaży, o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, dostawy lub zamiany towarów, umów dotyczących sprzedaży urządzeń specjalistycznych oraz całych linii produkcyjnych,
  2. zawierających regulację rękojmi i gwarancji,
  3. umów najmu, dzierżawy, użyczenia, , leasingu, umów komisowych, agencyjnych, dystrybucyjnych,
  4. związanych z obrotem wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów, a także zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań (umowy poręczenia, zabezpieczenia wekslowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe),
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • windykacja należności:
  1. prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych, prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych,
  2. pomoc prawna dla dłużników (zarządzanie obciążającymi ich wierzytelnościami, negocjacje z wierzycielami, udział w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, zawieranie ugód sądowych i pozasądowych,
 • konstruowanie umów adhezyjnych oraz wzorców umownych, w tym stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim,
 • pomoc prawna przy zabezpieczaniu transakcji, negocjowanie, opiniowanie i konstruowanie projektów umów związanych z zabezpieczeniem transakcji,
 • dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi.