Prawo pracy

Obsługa spraw z zakresu prawa pracy, w tym:

  • reprezentacja zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych przed sądami oraz prowadzenie negocjacji ugodowych,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dochodzenie roszczeń dotyczących mobbingu i nierównego traktowania,
  • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę,
  • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • przygotowanie opinii prawnych,
  • negocjowanie i konstruowanie Układów Zbiorowych Pracy, aneksów, regulaminów pracy, premiowania i wynagradzania, sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów oraz klauzul o zakazie konkurencji,
  • kompleksowa obsługa prawna przy zwolnieniach grupowych oraz indywidualnych,
  • obsługa prawna w zakresie postępowań podejmowanych po zajściu wypadku przy pracy – postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców, ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu czy dyskryminacji.