Prawo gospodarcze

Obsługa spraw z zakresu prawa gospodarczego, w tym m.in.:

 • obsługa prawna dla podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo prawne w zakresie m.in.: prawa cywilnego, prawa handlowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska
 • sporządzanie, opiniowanie, udział w negocjacji umów, w tym: umów sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umów agencyjnych, franchisingu, leasingu, najmu, o dzieło, o roboty budowlane, umów ramowych określających zasady współpracy kontrahentów, itp.
 • przygotowywanie analiz prawnych i opinii,
 • przygotowanie dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich,
 • zakładanie lub likwidacja spółek oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów i przedstawicielstw spółek, a także fundacji i stowarzyszeń,
 • kompleksowe doradztwo w kwestii możliwości polubownego zakończenia sporów, w tym udział w mediacjach, prowadzenie negocjacji, zastępstwo w toku postępowań pojednawczych,
 • prowadzenie sporów sądowych – reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz przed Sądami administracyjnymi,
 • windykacja należności, w tym także prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych, doradztwo co do sposobu i możliwości prowadzenia egzekucji,
 • pomoc prawna w zakresie restrukturyzacji zadłużenia,
 • kompleksowa obsługa w zakresie prawa karnego gospodarczego.