Podwyższenie alimentów – co powinien zawierać pozew o podwyższenie alimentów?

Podwyższenie alimentów - sprawdź, jak złożyć wniosek o podwyższenie alimentów!

Osoby objęte świadczeniem alimentacyjnym mogą zastanawiać się, czy istnieją okoliczności faktyczne i prawne zezwalające na podwyższenie alimentów. Jak przewidują przepisy polskiego prawa – wysokość alimentów może ulec zmianie, jeśli ze strony osoby uprawnionej zostanie złożony pozew o podwyższenie alimentów. Jak podwyższyć alimenty? W poniższym artykule wyjaśnimy, jakie przesłanki uprawniają do tego, aby żądać zmiany orzeczenia, a także jak sformułować wniosek o podwyższenie alimentów.

Obowiązek alimentacyjny – co mówią przepisy?

O tym, jaka zostanie ustalona wysokość alimentów, w dużej mierze decyduje zakres obowiązku alimentacyjnego, który dotyczy przede wszystkim dzieci. Jak wynika z Art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§  1.  Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Uchylenie się od płacenia alimentów na dziecko jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy osiągnęło ono pełnoletność, ale jednocześnie nie wykazuje chęci ani starań do samodzielnego utrzymania się lub gdy zobowiązanie do zapłaty alimentów łączy się z nadmiernym poniesieniem uszczerbku ze strony rodziców.

Od czego zależy ustalanie kwoty alimentów?

Z kolei Art. 135 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyraźnie wskazuje, że:

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Zasądzenie alimentów obejmuje możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Brane są pod uwagę przede wszystkim: jego wiek, stan zdrowia, doświadczenie zawodowe, czy miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej. Warto jednak zaznaczyć, że o podwyższeniu alimentów nie zawsze muszą świadczyć czynniki związane ze stronami pozwu. Jedną z przesłanek do podwyższenia wysokości obowiązku alimentacyjnego są rosnące koszty życia, w tym wyższe opłaty za czynsz, media, czy żywność.

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?

Skierowanie sprawy o podwyższenie alimentów jest możliwe wtedy, gdy doszło do zmiany stosunków. W praktyce oznacza to, że jeśli zmieniły się okoliczności, na podstawie których ustalono pierwotną wysokość alimentów, można domagać się zwiększenia kwoty. Jak podwyższyć alimenty? Podstawą wnioskowania o zmianę obowiązku alimentacyjnego jest Art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którego treść ujawnia, że:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Co jednak należy podkreślić – w celu zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych niezbędne jest uprawomocnienie się pierwszego wyroku zasądzającego alimenty. Zaliczają się do niego: wyrok rozwodowy, wyrok sądu rodzinnego, czy ugoda zawarta przed sądem lub zatwierdzona przez sąd.

Dowiedz się również, jak złożyć pozew o rozwód.

Podwyższenie alimentów – argumenty

Wniosek o podwyższenie alimentów musi być poparty konkretnymi argumentami i dowodami. Powinny one jednoznacznie wskazywać na to, że zwiększeniu uległy zarówno usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów dziecka, jak i możliwości finansowania alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną do płacenia świadczeń. Jedną z przesłanek do podwyższenia alimentów może być spadek siły nabywczej pieniądza. W takim przypadku należy wykazać, że od momentu zasądzenia alimentów do wystąpienia z żądaniem ich podwyższenia, siła nabywcza pieniądza ulega znaczącej zmianie.

Wśród argumentów przemawiających za podwyższeniem alimentów wskazuje się również na większe koszty utrzymania z uwagi na stan zdrowia dziecka, którego przyczyną może być np. długotrwała choroba, wydatki na leki, czy wizyty lekarskie. Wniosek o podwyższenie alimentów można skierować także wtedy, gdy pogorszeniu uległa sytuacja majątkowa drugiego rodzica, do której często dochodzi w wyniku utraty lub zmiany pracy na gorzej płatną, wzrostu niezbędnych wydatków lub zwiększeniu się liczby osób, będących na utrzymaniu.

Wśród okoliczności sprzyjających zwiększeniu świadczeń alimentacyjnych wskazuje się również na wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, które mogą być związane np. z kosztami wyżywienia, opłatami za mieszkanie, czy rozwijaniem własnych pasji. O wysokości obowiązku alimentacyjnego świadczy również to, czy dziecko zdecydowało się na kontynuowanie nauki na studiach. W takim przypadku rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów do czasu ukończenia studiów, a więc daty złożenia egzaminu dyplomowego.

Pozew o podwyższenie alimentów – jak wystąpić o wyższe alimenty na dziecko?

Wyższe alimenty na dziecko mogą być zasądzone wtedy, gdy zostanie złożony pozew do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów lub miejscu zamieszkania pozwanego rodzica, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny. Jeśli dziecko jest pełnoletnie, może samodzielnie wychodzić z żądaniem podwyższenia alimentów.

Z kolei w imieniu osób małoletnich o zwiększenie wysokości świadczeń musi ubiegać się przedstawiciel ustawowy, a więc rodzic uprawnionego. Warto również zaznaczyć, że pozew o podwyższenie alimentów nie podlega opłacie sądowej. Decydując się na pozwanie zobowiązanego do alimentacji, warto wnioskować o udzielenie zabezpieczenia wyższych alimentów na czas trwania postępowania.

Wniosek o podwyższenie alimentów i uzasadnienie podwyższenia alimentów

Wniosek o podwyższenie alimentów musi być prawidłowo sformułowany. W przypadku pozwu o podwyższenie alimentów należy pamiętać, aby znalazło się w nim uzasadnienie i wykazanie wartości przedmiotu sporu. Niezbędne jest uwidocznienie, że w zakresie ponoszonych kosztów doszło do zmiany okoliczności w porównaniu do dawniej ustalonych wydatków przez sąd. Formułując wniosek o podwyższenie alimentów, kluczowe jest także wykazanie wartości przedmiotu sporu, a więc pomnożonej przez 12 miesięcy kwoty, o którą żąda się podwyższenia alimentów.

Polskie prawo nie przewiduje, jaki odstęp czasu powinien minąć dla poświadczenia zmiany okoliczności między kolejnymi sprawami alimentacyjnymi. Aby uzasadnienie podwyższenia alimentów było przekonujące, konieczne jest zebranie odpowiedniego materiału dowodowego. Właśnie na jego podstawie sąd orzekający w sprawie będzie weryfikował, czy doszło do zmiany stosunków, która uzasadniałaby zmianę pierwotnego wyroku regulującego wysokość alimentów.

Pozew o podwyższenie alimentów – jakie dokumenty należy dostarczyć?

Uzasadnienie podwyższenia alimentów na dziecko wymaga okazania zebranej w tej sprawie dokumentacji. Na materiał dowodowy może składać się przede wszystkim: dokumentacja medycznazaświadczenia lekarskierachunki i faktury imiennepotwierdzenia zapłaty za udział w zajęciach dodatkowych, czy zaświadczenie o przyjęciu na studia lub do nowej szkoły. Przyda się także miesięczne zestawienie wydatków związanych z dzieckiem, a także wyciągi bankowe lub umowy o pracę, na których podstawie można poświadczyć obniżenie dochodów.

Jak podwyższyć alimenty? Podsumowanie

Żądanie podwyższenia alimentów to celowe działanie, przy czym kluczowe dla zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego są uzasadnione potrzeby dziecka, a także możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica. Dochodzenie roszczeń z tytułu podwyższenia alimentów jest więc możliwe w sytuacji, gdy już wcześniej doszło do wydania wyroku zasądzającego alimenty. Aby zwiększyć świadczenia alimentacyjne, należy wnieść pozew o podwyższenie alimentów.

Wyrok w sprawie o wyższe alimenty na dziecko będzie zależał także od zebrania odpowiednich argumentów i dowodów, które pozwolą na wykazanie wartości przedmiotu sporu, a także skuteczne uzasadnienie żądania podwyższenia alimentów. Właściwie sformułowany wniosek pozwoli zweryfikować okoliczności zmiany stosunków, na których podstawie sąd ustalił wysokość alimentów w pierwotnym orzeczeniu.

Sprawdź także: Obniżenie alimentów – jak złożyć pozew o obniżenie alimentów?

Powiązane Posty

Zostaw komentarz

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.