Jak uzyskać odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej?

jakie choroby kwalifikują się na odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

Pracując w specyficznym środowisku pracy, pracownik czasami jest narażony na różne szkodliwe warunki. Jeśli z powodu wykonywania tej pracy nabawi się choroby zawodowej, może w takim wypadku ubiegać się o odszkodowanie. Dla kogo ono przysługuje i jak uzyskać odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest choroba zawodowa?

Są zawody, przy których wykonywaniu występuje większe ryzyko niż przy innych, częściej spotykanych pracach. Takie zawody, przy których wykonywanie ich może być źródłem czynników szkodliwych dla zdrowia. Może się to również wiązać ze sposobem wykonywania jakiejś pracy. Do takich zawodów należą między innymi strażacy, spawacze, górnicy, a nawet nauczyciele.

W jaki sposób zagrożeni są nauczyciele? Nauczyciel może wydawać się nieoczywistym zawodem, a jednak również niesie za sobą zagrożenia. Główne choroby, które grożą nauczycielom to choroby narządów głosowych. Co roku odnotowuje się nawet kilkaset przypadków nauczycieli ubiegających się o odszkodowanie z powodu chorób powiązanych ze strunami głosowymi.

Choroba zawodowa w polskim prawie

W 2009 roku zostało wydane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych. Zostało w nim określone jakie choroby kwalifikują się jako choroby zawodowe i jaki okres upoważnia do ubiegania się o odszkodowanie po zakończeniu pracy. Zawiera również sposób i tryb postępowania, jaki obowiązuje przy zgłoszeniu, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych. Określa też jakie podmioty mogą rozpoznawać choroby zawodowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

Wykaz chorób zawodowych przy których można się ubiegać o odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

 1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne,
 2. Gorączka metaliczna,
 3. Pylice płuc,
 4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu,
 5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc ze stosunkiem procentowym natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) do pojemności życiowej (VC) wynoszącym 0,7 po leku rozszerzającym oskrzela,
 6. Astma oskrzelowa,
 7. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych,
 8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne,
 9. Byssin,
 10. Beryloza,
 11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych,
 12. Alergiczny nieżyt nosa,
 13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym,
 14. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi,
 15. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym,
 16. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat,
 17. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego,
 18. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze dla ludzi,
 19. Choroby skóry,
 20. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy,
 21. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy,
 22. Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz,
 23. Zespół wibracyjny,
 24. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego lub wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia,
 25. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa.

Poszczególne choroby dzielą się na dokładniejsze podkategorie. Aby poznać dokładny wykaz wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej po zakończeniu pracy w narażeniu zawodowym, możesz sprawdzić treść całego rozporządzenia Rady Ministrów. Najdłuższy okres wynosi 10 lat w określonych przypadkach, w niektórych natomiast jest informacja, że nie można określić dokładnie takiej daty.

Niektóre choroby z tej listy mogą nie być szeroko znane. Właśnie dlatego, możliwe problemy zdrowotne diagnozuje lekarz medycyny pracy. W przypadku podejrzeń, że jakieś Twoje problemy zdrowotne mogą być wynikiem pracy, którą wykonujesz, powinieneś zgłosić się do specjalisty, który pomoże Ci ustalić, czy kwalifikują się one do choroby zawodowej.

Gdzie zgłasza się podejrzenie choroby zawodowej?

Jeśli istnieje podejrzenie występowania choroby zawodowej, może to zostać zgłoszone do odpowiedniego organu. Rozporządzenie określa organy, którym można to zgłosić:

 • właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,  granicznemu inspektorowi sanitarnemu, wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,
 • właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub wojskowemu inspektorowi sanitarnemu wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej.

A także we właściwym okręgowym inspektoracie pracy. Jego właściwość jest ustalana “według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tym miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości – według miejsca, na terenie którego było ostatnie narażenie zawodowe”.

Kto jest upoważniony do zgłoszenia choroby zawodowej?

Do odpowiedniego organu podejrzenie o chorobie zawodowej może zgłosić:

 • pracodawca konkretnego pracownika,
 • lekarz lub lekarz stomatolog, który podczas wykonywania swojego zawodu, stwierdził, że istnieje podejrzenie o występowaniu choroby zawodowej (nie ma znaczenia specjalność lekarska),
 • pracownik lub były pracownik (według czasu określonego w rozporządzeniu), pracownik obecnie zatrudniony może zgłosić podejrzenie poprzez kontakt z lekarzem, który sprawuje nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Pracodawca ma nałożony na siebie obowiązek zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej. Tego zgłoszenia dokonuje się poprzez określony formularz, jednak w przypadku, kiedy choroba ma bardzo szybki przebieg lub jeśli była ona przyczyną zgonu pracownika, możliwe jest zgłoszenie w formie telefonicznej.

odszkodowanie za chorobę zawodową

O jakie świadczenia możesz się ubiegać – odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

Kiedy już choroba zawodowa zostanie rozpoznana i stwierdzona przez odpowiedni organ, taki pracownik może uzyskać różne świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Należy jednak pamiętać, że niektóre z nich wymagają dodatkowych procedur. Poniżej prezentujemy listę świadczeń, o które możesz się ubiegać.

Zasiłek chorobowy

To świadczenie przysługuje pracownikom, którzy w wyniku choroby zawodowej lub przez wypadek w pracy nie są w stanie wykonywać swoich obowiązków w pracy. Zasiłek chorobowy przysługuje już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. W przypadku choroby zawodowej, zasiłek chorobowy wynosi całość podstawy wymiaru. Co ważne – ma on limit czasowy. Kiedy miną 182 dni, wliczając w to dni robocze i dni wolne od pracy, zasiłek przestaje przysługiwać.

Świadczenia rehabilitacyjne

To świadczenie, które przysługuje pracownikowi, który już wykorzystał swój przysługujący zasiłek chorobowy, a nadal nie jest zdolny do pracy. Tak samo jak przy zasiłku chorobowym, wysokość świadczenia wynosi 100% podstawy wymiaru. Tutaj jednak czas przysługiwania jest dłuższy. Jego maksymalny wymiar dla pracownika ze stwierdzoną chorobą zawodową to nie więcej jak 12 miesięcy.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

To świadczenie jest przeznaczone dla pracowników, którzy w efekcie choroby zawodowej nabawili się uszczerbku na zdrowiu. Jeśli chodzi o rodzaje uszczerbku, możemy je podzielić na dwa rodzaje. Stały uszczerbek na zdrowiu, mówimy o nim w sytuacji, kiedy pracownik doznał naruszenia sprawności organizmu z brakiem perspektyw na poprawę. Drugim rodzajem jest długotrwały uszczerbek na zdrowiu, który określa stan, w którym dochodzi do naruszenia sprawności organizmu, jednak nie jest on permanentny. Innymi słowy, możliwe jest, że stan pracownika ulegnie poprawie po jakimś czasie.

odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej - jak je uzyskać

Jednorazowe odszkodowanie dla rodziny

Jest to świadczenie, które przysługuje osobom z najbliższej rodziny pracownika, który zmarł w wyniku wystąpienia choroby zawodowej. Do tej grupy zalicza się między innymi: małżonek, dzieci, dzieci przysposobione, dzieci drugiego małżonka.

Odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej – pozostałe świadczenia

To nie wszystkie świadczenia jakie przysługują pracownikowi. Może on się ubiegać również o:

 • zasiłek wyrównawczy – przeznaczone dla pracowników, których wynagrodzenie uległo zmniejszeniu w efekcie stałego lub długotrwałego uszczerbku.
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • renta szkoleniowa,
 • renta rodzinna,
 • pokrycie finansowe leczenia stomatologicznego oraz szczepień ochronnych, a także nabycia przedmiotów ortopedycznych (wedle ustawy).

Czy COVID-19 kwalifikuje się jako choroba zawodowa?

Tak, zakażenie koronawirusem również wlicza się do chorób zawodowych, dlatego, że jest chorobą zakaźną. Jednak należy wtedy wskazać związek przyczynowo skutkowy między powstaniem choroby a narażeniem zawodowym. W praktyce nie jest to jednak łatwe. Zakres świadczeń, jakie przysługują z tytułu choroby zawodowej, jest determinowany przez skutki zdrowotne na osobie oraz przez wpływ, jaki ma to na zdolność do wykonywania pracy. Finalną decyzję w tym aspekcie podejmuje inspektor sanitarny.

Zobacz też jak koronawirus wpływa na prawa pracownika i pracodawcy.

Powiązane Posty

Zostaw komentarz

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.