Tarcza antykryzysowa 2.0 – co przewiduje?

Tarcza antykryzysowa - jakie zmiany wprowadza?

Wprowadzone ponad miesiąc temu ograniczenia w związku z przemieszczaniem się i prowadzeniem działalności gospodarczych spowodowały ogromny przestój ekonomiczny. Jego skutkiem jest narastający kryzys gospodarczy. Końca epidemii jak na razie nie widać, ale są już dotkliwie zauważalne straty, jakie ponoszą firmy w związku z zakłóceniami przeszkadzającymi w regularnej pracy ich działalności.

17 kwietnia 2020 r Prezydent podpisał Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020r.o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która zawiera w sobie kluczowe możliwości dla przedsiębiorców, których wcześniejsza tarcza nie przewidywała. Ustawa stanowi kontynuację działań Rządu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. Przewiduje ona wprowadzenie kolejnych  rozwiązań, które mają zapobiegać negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym. Wprowadzono instrumenty interwencji, które polegają na umożliwieniu przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w sytuacji uszczuplającej ich budżet, ubiegania się o różne formy wsparcia finansowego. Wcześniejsze rozwiązania budziły wśród ludzi spore zdezorientowanie i bardzo zawężały krąg osób, które mogły z nich skorzystać. Rozszerzenie tarczy kryzysowej to szereg zmian, dzięki którym, z założenia, w obecnym stanie epidemiologicznym chroniona będzie jeszcze większa grupa przedsiębiorców i miejsc pracy.

Tarcza antykryzysowa a zmiany w świadczeniu postojowym dla przedsiębiorców

Wcześniej wprowadzona tarcza antykryzysowa przewidywała wypłacenie jednorazowego świadczenia postojowego dla przedsiębiorców, u których nastąpił przestój w prowadzeniu działalności. Musieli oni spełnić szereg wymogów zawartych w ustawie i wykazać, że rozpoczęli prowadzenie firmy przed 1 lutego 2020 r. Ponadto, jeśli przedsiębiorca nie zawiesił działalności, obowiązywało go kryterium spadku przychodów – co najmniej 15% w miesiącu, poprzedzającym ten miesiąc, w którym przedsiębiorca złożył wniosek, a także górny limit przychodów – 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.  Gdy przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie świadczenia zawiesił działalność po 31 stycznia 2020r., liczył się tylko górny limit jego przychodów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zgodnie z nowymi regulacjami, świadczenie postojowe nie jest już jednorazowe. Będzie można wypłacić je ponownie, lecz nie więcej niż trzy razy. Należy pamiętać, że warunkiem jest brak poprawy sytuacji materialnej wykazanej w złożonym wcześniej wniosku. Będzie to wymagało złożenia oświadczenia o wykazaniu braku poprawy sytuacji materialnej, w nawiązaniu do wcześniejszego wniosku. ZUS nie będzie wymagał wykazywania, ile wyniósł spadek przychodów w kolejnych miesiącach. Wnioski o ponowną wypłatę zostaną udostępnione na początku maja.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu. Ten ruch spowoduje poszerzenie kręgu podmiotów, które uprawnione są do ubiegania się o otrzymanie świadczenia postojowego. Dotychczas dla wielu przedsiębiorców świadczenie było praktycznie niedostępne. Ukazane we wcześniejszej tarczy kryzysowej rozwiązania dla przedsiębiorców nie spotykały się z realnymi finansowymi problemami, z którymi muszą się zmierzać.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Wcześniejsze regulacje bardzo zawężały krąg przedsiębiorców, którzy mogli ubiegać się o pożyczkę zaproponowanej w tarczy antykryzysowej. Tarcza 2.0 przewiduje rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą mogli ubiegać się o skorzystanie z pożyczki. Teraz również podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez nich stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Warunkiem dla mikroprzedsiębiorcy, który chce skorzystać z umorzenia pożyczki, będzie prowadzenie działalności przez czas 3 miesięcy. Okres ten liczy się od dnia, w którym udzielono mu pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie danej zmiany.

Zwolnienie  z ZUS dla szerszego grona firm – co wprowadza tarcza antykryzysowa?

Nowa ustawa – tarcza antykryzysowa przewiduje zmiany w zwolnieniach ze składek ZUS. Rozszerzono je o zwolnienie na płatników składek zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zwolnienie to ma przysługiwać w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r. Rozszerzono je także na wszystkich płatników składek będących spółdzielniami socjalnymi. Nie uwzględniano liczby ich pracowników, pod warunkiem, że byli płatnikami przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Wyżej opisane zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r.

Nowe regulacje doprecyzowały przepisy w zakresie obliczania limitu ubezpieczonych do zgłoszonych do ubezpieczeń. Limit ten ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek. Oznacza to, że do tego limitu nie wlicza się pracowników młodocianych.

Ponadto zmieni się termin graniczny rejestracji w ZUS – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. Należy pamiętać, że we wcześniejszych regulacjach przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego 2020 r., mimo trudnej sytuacji finansowej nie mogli skorzystać ze zwolnienia. Tarcza 2.0 zdecydowanie poszerza krąg przedsiębiorców mogących z niego skorzystać.

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca opłacił składkę ZUS za marzec?

Płatnicy składek, których objęto zwolnieniem, mają możliwość zwolnienia ze składki za marzec pomimo jej wcześniejszego opłacenia. Jest to spore ułatwienie, gdyż przedsiębiorcy, dla których wcześniej nie przewidywano takiej możliwości, niekiedy z trudem uiszczali składkę za poprzedzający miesiąc.

Ulga w opłacaniu składek, rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, odroczenie terminu płatności… Są to tylko niektóre z rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorców, którzy borykają się z problemami finansowymi w dobie pandemii koronawirusa. Pomoc ta dotyczy już wszystkich płatników składek, włączając składki na ubezpieczenie społeczne za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ponadto w Tarczy 2.0 przewidziano dodatkowe zwolnienia z opłacania odsetek od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po 31 grudnia 2019 r.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat koronawirusa i zmianach w prawach pracodawcy, przeczytaj poprzedni wpis – „Jak koronawirus wpływa na prawa pracownika i pracodawcy?

Powiązane Posty