Regulamin świadczeń pomocy prawnej drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługi pomocy prawnej drogą elektroniczną, zwane dalej E-poradami świadczone są przez:

Kancelarię Adwokacką Krzysztof Śpiewak z siedzibą przy ulicy Wawrzyniaka 1/1, 77-400 Złotów, zwaną dalej Usługodawcą.

2. E-porady świadczone są za pośrednictwem serwisu internetowego adwokatspiewak.pl.

3. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientami; warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie e-porady, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. W ramach serwisu Kancelaria świadczy usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych lub sporządzaniu projektów umów lub pism procesowych.

5. Kancelaria przy wykonywaniu umowy zobowiązuje się do zachowania rzetelności i należytej staranności.

6. Klient w celu uzyskania e-porady przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie lub pocztą elektroniczną na adres w nim wskazany, zapytanie wskazujące w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny zagadnienia oraz podając swoje dane niezbędne do dalszego kontaktu z Usługodawcą.

7. Warunkiem korzystania z formularza porady elektronicznej (e-porada) poprzez serwis adwokatspiewak.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu. Osoba korzystająca z odpłatnych usług, zwana dalej Klientem, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu. Zadanie pytania oraz uiszczenie opłaty za usługę oznacza zgodę Klienta na otrzymywanie porady na podany adres e-mail lub odebranie porady w siedzibie firmy.

8. W celu uzyskania usługi prawnej Klient przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie lub pocztą elektroniczną na adres w nim wskazany, zapytanie wskazujące w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny zagadnienia oraz podając swoje dane niezbędne do dalszego kontaktu. Wysłanie zapytania jest bezpłatne i nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.

9. Po otrzymaniu zapytania przez Kancelarię, Klient niezwłocznie, nie później niż do 2 dni roboczych otrzyma zwrotną informację czy zagadnienie leży w zakresie świadczonych usług przez Kancelarię, o warunkach zrealizowania usługi, wysokości wynagrodzenia, terminie jej wykonania oraz ewentualne pytania dodatkowe umożliwiające udzielenie prawidłowej i wyczerpującej odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Kancelaria może zażądać dostarczenia przez Klienta koniecznych dokumentów w postaci skanu dokumentu mailem, faksem lub pocztą.

10. Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i wskazanego przez Klienta terminu wykonania usługi.

11. W razie zgody na zaproponowane warunki wykonania usługi, Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy Kancelarii. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu i akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.

12. Uzgodniony termin wykonania usługi biegnie od daty wpływu środków na rachunek bankowy Kancelarii.

13. Odpowiedź (porada prawna, opinia prawna, pismo) przesyłana jest w sposób wybrany przez klienta w formularzu tzn. pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym, pocztą priorytetową lub pocztą kurierską.

14. Za chwilę wykonania usługi uważa się przesłanie Klientowi odpowiedzi pocztą elektroniczną lub zgłoszenie przez Kancelarię w drodze korespondencji elektronicznej, gotowości przekazania odpowiedzi w innej formie wskazanej przez Klienta.

15. W przypadku konieczności przesłania przez Klienta wskazanych przez Kancelarię dokumentów termin do wykonania usługi rozpoczyna swój bieg z chwilą ich otrzymania przez Kancelarię.

16. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, niezwłocznie po wykonaniu umowy Kancelaria prześle Klientowi na adres przez niego wskazany pocztą fakturę VAT za wykonaną usługę. Klient upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

17. Kancelaria nie świadczy usług w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy, a biegnące terminy udzielenia odpowiedzi ulegają w tym czasie zawieszeniu.

18. W ramach udzielanej przez Kancelarię gwarancji Klient w ciągu 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi może żądać udzielenia bezpłatnych, dodatkowych wyjaśnień mieszczących się w zakresie zamówionej usługi.

19. Klient, który ma zastrzeżenia do strony merytorycznej lub terminu wykonania usługi prawej może złożyć reklamację w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania usługi.

20. Reklamacja sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zawierać: oznaczenie klienta umożliwiające jego identyfikację, określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia, datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację.

21. Reklamację należy złożyć na adres wskazany w pkt. 1 niniejszego regulaminu.

22. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej wpływu.

23. W przypadku uwzględnienia reklamacji Kancelaria wykona ponownie usługę prawną nie pobierając dodatkowej opłaty lub zwróci wniesioną opłatę.

24. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może dochodzić roszczeń wyłącznie do wysokości rzeczywiście poniesionej straty na drodze postępowania sądowego, lecz nie wyższej niż dziesięciokrotność wartości wynagrodzenia.

25. Umowa wygasa z chwilą wykonania e-porady przez Usługodawcę i po zapłacie wynagrodzenia przez Klienta.

26. Każda ze Stron może, bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę przed upływem połowy okresu wskazanego w formularzu jako termin wykonania usługi, przy czym jeżeli termin wykonania usługi został określony jako 1 dzień, każda ze stron może wypowiedzieć umowę przed upływem dwunastu godzin.

27. Termin wskazany w ustępie poprzednim biegnie od chwili zawarcia umowy.

28. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną. Adres e-mailowy Kancelarii, pod którym można złożyć wypowiedzenie umowy to spiewak.krzysztof@gmail.com.

29. W sytuacji, gdy przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu pocztą elektroniczną nie będzie możliwe, dopuszczalne jest złożenie wypowiedzenia drogą telefoniczną lub faksem, nr tel. 602 853 470.

30. W związku z rozwiązaniem umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów niezbędnych do wykonania e-porady poniesionych przez Usługodawcę od daty zawarcia umowy do jej rozwiązania przez Klienta.

31. W przypadku rozwiązania umowy Kancelaria dokonuje zwrotu otrzymanego od Klienta wynagrodzenia w terminie 7 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy, z potrąceniem kosztów o których mowa w punkcie poprzedzającym.

32. Kancelaria jest zobowiązana zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziała się w związku ze świadczeniem usługi prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

33. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem ich umieszczenia na stronach Serwisu.

34. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w związku z wykonywaną usługą i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania przy zachowaniu pełnej poufności przekazanych treści. Przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne.

35. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z serwisu oraz powstałe z przerw w dostępie do serwisu, spowodowanych działaniem siły wyższej.

36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.